Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden hipmarketing:   Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 50799711 en zijn tevens te downloaden via https://www.hipmarketing.nl/voorwaarden/ (hierna: de “Algemene Voorwaarden”). In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hipmarketing. Een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), …